Informace pro oznamavovatele dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

INFRAM a.s.

Informace pro oznamovatele dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

 

Povinný subjekt

Společnost INFRAM a.s., IČO: 25070282, se sídlem Praha 9, Pelušková 1407, PSČ 19800, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 4235 (dále jen „INFRAM“) jako povinný subjekt dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), zavedla vnitřní oznamovací systém k ochraně oznamovatelů protiprávního jednání dle tohoto zákona.

Oznamovatel

Oznamovatelem je fyzická osoba, která u společnosti INFRAM, byť zprostředkovaně, vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost specifikovanou v ust. § 2 odst. 3 Zákona.

Věcná působnost

Oznámení, podání, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, jak jsou tato definována v §2 odst. 1 Zákona, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti INFRAM nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro společnost INFRAM nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), h) nebo i) Zákona.

Příslušné osoby

Příslušné osoby jsou fyzické osoby odpovědné za přijímání oznámení a nakládání s ním v rámci vnitřního oznamovacího systému:

Michaela Frýbortová, tel.: 702 061 376, email: frybortova@infram.cz

K oznámením a jejich obsahu mají přístup pouze příslušné osoby.

Způsoby podání oznámení

A. Vnitřní oznamovací systém

U společnosti INFRAM přijímá příslušná osoba písemně na výše uvedenou emailovou adresu nebo ústně (telefonicky či osobně) po telefonické domluvě s příslušnou osobou v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. O ústním oznámení se pořídí záznam, který věrně zachytí podstatu ústního oznámení.

Oznámení lze zaslat také v listinné podobě poštou na adresu INFRAM a.s., Praha 9, Pelušková 1407, PSČ 19800. V takovém případě je nezbytné zásilku označit textem „NEOTVÍRAT „OZNAMOVATEL“ — výhradně k rukám „p. Michaely Frýbortové.

Oznámení musí být srozumitelné a určité, musí být zřejmé, jakého jednání se týká. Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; identifikační údaje nejsou třeba, pokud bylo oznámení podáno osobou, která je příslušné osobě známa.

Příslušná osoba do 7 dnů od doručení oznámení potvrdí oznamovateli přijetí oznámení, ledaže oznamovatel výslovně požádal, aby o přijetí vyrozuměn nebyl nebo je zřejmé, že vyrozuměním by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

Příslušná osoba posoudí důvodnost oznámení a nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí oznámení vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení oznámení. V případech složitých lze lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.

Bližší informace o vnitřním oznamovacím systému společnosti INFRAM naleznete ve směrnici č. 01/2023.

B. Externí oznamovací systém

V souladu se zákonem lze podat oznámení také podat prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti, přičemž bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách ministerstva (https://oznamovatel.justice.cz).

C. Uveřejnění oznámení

Uveřejnit oznámení, tj. zpřístupnit informace z oznámení veřejnosti, může oznamovatel pouze za podmínek uvedených v §7 odst. 1 zákona.

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          Tyto Informace pro oznamovatele jsou účinné od 1.12.2023

The company with its registered office at Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, section B, folder 4235,
ID Number: 25070282

© 2019 | INFRAM a.s.