I/55 Kunovice, průtah - dopravně bezpečnostní opatření

INFRAM a.s.

asistent správce stavby, technický dozor investora, ÚOZI-O, koordinátor BOZP
doba realizace: 07/2021 – 08/2022

I/55 Kunovice, průtah - dopravně bezpečnostní opatření

Popis stavby:

Silnice I/55 je významnou dopravní tepnou seve­rojižního směru, která na svém tahu napříč tře­mi kraji prochází řadou měst a obcí. To je také případ Kunovic, kde tato komunikace protíná sa­motné centrum města. Za účelem zvýšení plynu­losti a bezpečnosti silničního provozu byl průtah silnice I/55 zrekonstruován. Jednalo se přitom také o částečné rozšíření silnice.

Délka úpravy na silnici I/55 byla přibližně 1205 m. Místy byla vozovka I/55 rozšířena (provedena kompletní nová konstrukce). 

V zálivech je zde vybudována dvojice autobusových zastávek. V rámci prací se provedla i úprava na dotčeném úseku silnice I/50 v délce 28 m (rampa MÚK v návaznosti na křižovatku s I/55).

V rámci stavby prošly přestavbou též trasy pro pěší a cyklisty vedené v souběhu  s upravovanými komunikacemi a dotčené sjezdy k nemovitostem a došlo k vyvolaným přeložkám a doplněním původních inženýrských sítí.

Tři křižovatky byly vybaveny semafory.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského  soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235,
IČO: 25070282

© 2019 | INFRAM a.s.